Toimintasuunnitelma

Putkinotko ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016:

1. Johdanto
Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden vuonna 1996 rekisteröity ainejärjestö Putkinotko ry. aloittaa vuonna 2016 20. toimintavuotensa tämän nimen alla. Aiemmin kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat ovat toimineet esimerkiksi Maanantaiseurassa (lakkautettu 1996) ja sitä ennen osana suomen kielen ainejärjestöä Siula ry:tä, eli toiminnallamme on pidemmät perinteet. Oppiaine kuuluu Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokseen. Opintoasioissa Putkinotko toimii tänäkin vuonna tiiviissä yhteistyössä laitoksen ja kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen, viime vuosina erityisesti yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestön Katharsis ry:n ja muiden kaupunkien kirjallisuudenopiskelijoiden kanssa, esimerkkeinä mainittakoon Tampereen Teema sekä Turun Muusa ry. ja Prometheus ry. Oman laitoksen muut järjestöt kuten Siula ry ovat esimerkiksi tutortoiminnassa keskeinen kumppani samoin kuin monet taiteiden tutkimuksen laitoksen aineet Katharsiksen lisäksi. Tulevana vuonna Putkinotko aikoo ylläpitää yhteistyötä ja sisarainesuhteita mm. kutsumalla sisarusaineet historiansa ensimmäisille vuosijuhlille sekä suurempiin tapahtumiimme, kuten Loskagaalaan sekä Katharsis ryn:n kanssa yhdessä järjestettyyn RunoSouliin. HYAL:iin ja etenkin kattojärjestöömme Humanisticumiin on pidetty yhteyttä paitsi tila-asioiden myös opiskelijoiden yhteishengen ja yleishumanististen aatteiden vuoksi.

2. Tiedotustoiminta
Putkinotko ry. tiedottaa sähköpostilistalla (putkinotko-lista@helsinki.fi), Facebook-sivullaan ”Putkinotko ry” sekä kotisivuillaan (https://putkinotkory.wordpress.com/). Kirjallisuuspalkinto Toisinkoiselle on omat sivut (https://toisinkoinen.wordpress.com/) ja Facebook-sivu ”Toisinkoinen” sekä Twitter-tili (https://twitter.com/toisinkoinen), joiden päivittäminen on vuosittain valittavan tuottajatiimin vastuulla.

Putkinotkon tiedotus on uudistunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana, ja tiedottaja jatkaa kehitystyötä innokkaasti. Tiedottaja pyrkii siihen, että tiedottaminen ainejärjestön erilaisista tapahtumista olisi sujuvaa ja ajankohtaista. Aktiivinen tiedottaminen lisää innokkaiden osallistujien määrää, kun tieto tapahtumista saadaan jäsenille ajoissa. On myös selvää, että kun tapahtumia mainostetaan, kynnys osallistua madaltuu. Tiedottajan tavoitteena onkin se, että mahdollisimman moni jäsen innostuisi tapahtumista, eikä kokisi, että ne on tarkoitettu vain tietylle ryhmälle.

Tiedottaminen on nykyään monikanavaisempaa ja järjestelmällisempää kuin menneinä vuosina. Putkinotkon tiedotuksen linja on ilmoittaa kaikista tapahtumista sekä Facebook-ryhmässä, sähköpostilistalla että nettisivuilla. Täten huolehditaan myös siitä, että tiedottaminen sujuu tasaarvoisesti – kun tiedotuskanavia on monia, viesti tavoittaa mahdollisimman monen ainejärjestön jäsenen. Tapahtumista perillä oleminen ei saa olla kiinni siitä, kuuluuko ainejärjestön jäsen Facebookiin. Tapahtumista tiedotetaan aina kaksi viikkoa etukäteen ja pyritään muistuttelemaan vähintään kolme kertaa. Tämä on viime vuosien aikana todettu tehokkaaksi ja toimivaksi toimintamalliksi, jota aiotaan jatkaa.

Viime vuonna Putkinotko sai viimein oman logonsa ja logolla varustetun haalarimerkin. Haalarimerkit on todettu hyväksi ja positiiviseksi tavaksi kokea yhteenkuuluvuutta muiden humanististen järjestöjen kanssa. Aiomme jatkaa jo olemassa olevien haalarimerkkien myymistä ja osallistua mm. ennen vappua pidettäville Humanistisille merkkimarkkinoille. Haalarimerkeillä ja osallistumisella vastaaviin tapahtumiin pyrimme herättelemään positiivista mielikuvaa järjestöstämme. Myös Toisinkoinen sai viime vuonna oman logonsa ja tätä aiomme tänä vuonna juhlistaa tilaamalla Toisinkoiselle omia haalarimerkkejä.

Aktiivijäsenille tarkoitettu lista (putkinotko-aktiivit@helsinki.fi) elvytettiin pienen käyttökatkon jälkeen viime vuonna, ja se on saavuttanut menestystä. Hallitus käyttää listaa tiedottaakseen muun muassa tapahtumien järjestämisestä ainejärjestötoiminnasta innostuneille hallituksen ulkopuolisille jäsenille, joiden apua kaivataan jonkin tapahtuman järjestämisessä. Oppiaineen tiedotus tapahtuu laitoksen sähköpostilistan kautta (skl-kaikki@helsinki.fi) ja lisäksi puheenjohtaja on lisätty henkilökunnan sähköpostilistalle (sko-henkilokunta@helsinki.fi).

3. Jäsentilaisuudet

3.1 Opinto- ja koulutustoiminta
Putkinotko toimii tiiviissä yhteistyössä laitoksen ja oppiaineen kanssa opintoasioiden kehittämiseksi. Tänä vuonna laitoksemme opetuksen kehittämistyöryhmässä ainejärjestöämme edustavat hallituksen puheenjohtaja sekä opintovastaava. Hallituksen puheenjohtaja, opinto- ja työelämävastaavat sekä muut kiinnostuneet opiskelijat osallistuvat lisäksi oppiaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiin kuukausittaisiin oppiainekokouksiin. Oppiainekokouksissa Putkinotkon edustajat tuovat esiin opiskelijoiden näkökulman ja pitävät huolta, etteivät esimerkiksi kurssien muuttuvat kaunokirjallisuusvaatimukset ole opintopisteisiin nähden suhteettomia. Edustajat myös nostavat aktiivisesti esiin fuksitoimintaan tai muuhun opiskelijan tukemiseen liittyviä parannusehdotuksia.

Kokouksia seuraavat kaksi kertaa lukukaudessa Putkinotkon järjestämät oppiainekahvit, joilla opiskelijat ja henkilökunta voivat jutella vapaasti asioista, jotka eivät nousseet kokouksessa esiin tai vain rupatella mukavia ja tutustua toisiinsa. Kahvit ovat lähentäneet kotimaisen kirjallisuuden henkilökuntaa ja opiskelijoita. Ne ovat myös mainio tilaisuus antaa puolin ja toisin suoraa palautetta. Oppiainekahvien tarjoama keskusteluyhteys ja yhteistyön meininki on putkinotkolaisten puolesta koettu erittäin hyväksi väyläksi tuoda esiin mieltä painavia asioita ja viime vuoden kahvihetkillä saimmekin aikaan hyvää ja rakentavaa keskustelua, josta on ollut hyötyä siinä, että opiskelijat ja henkilökunta ymmärtävät paremmin toistensa lähtökohtia ja toimintatapoja. Opiskelijoilla on sellainen olo, että heitä kuunnellaan.

Viime vuonna todettiin hyväksi uudistukseksi järjestää oppiainekahvit kaksi kertaa lukukaudessa ja koota etukäteen esityslistanomaisesti keskustelunavauksia asioista, jotka ovat joko opiskelijoita tai henkilökuntaa painaneet. Näin keskustelua on helpompi ohjailla ja rytmittää. Viime vuonna keskustelua vetivät pitkälle amanuenssi ja Putkinotkon puheenjohtaja ja tämä oli ainakin opiskelijoiden näkökulmasta toimiva ratkaisu.

Keväällä on oppiainekahvien lisäksi perinteisesti pidetty myös oppiaineemme kevätjuhla, jonka päätarkoitus on juhlia yhdessä päättyvää lukuvuotta ja lähentää henkilökunnan sekä opiskelijoiden välejä. Oppiainekahveille Putkinotko on kustantanut leipomukset ja kahvittelut, kevätjuhlan tarjoilut taas on tarjonnut oppiaineemme. Tämä ”työnjako” on ollut molempia osapuolia tyydyttävä ja koettu tasapuoliseksi.

Syksyn oppiainekahveilla on tarkoitus liittää fuksit kiinteäksi osaksi oppiaineyhteisöämme heti alusta lähtien. Tarkoitus on näyttää, mitä kotimaisen kirjallisuuden opiskelu todella pitää sisällään ja pyytää henkilökuntaa kertomaan kursseistaan ja tutkimustyöstään. Idea lähti syksyllä 2013 kerätystä fuksipalautteesta: vaikka amanuenssi pitää kaksi opintoinfoa, fuksit toivoivat vapaamuotoista tilaisuutta, jossa henkilökunta ja vanhemmat opiskelijat ovat läsnä ja heiltä saa kysellä. Lisäksi aiomme jatkaa pinnalla olevien opintoasioiden käsittelyä. Edunvalvonnan kannalta oppiainekahvit ovat osoittautuneet tärkeiksi, sillä ne ovat avoimia kaikille jäsenillemme toisin kuin oppiainekokoukset, joissa opiskelijoita edustaa hallitus.

Tänä vuonna varmasti sekä henkilökuntaa että opiskelijoita puhuttaa Iso Pyörä –hanke. Opintovastaavamme aikoo olla erityisen aktiivinen ja tiedottaa jäsenillemme, mitä tämä tulee opiskelijan kannalta käytännössä tarkoittamaan. Otamme Ison Pyörän puheeksi myös varmasti sekä kevään että syksyn oppiainekahveilla, koska enemmän tietoa asiasta varmasti tulee sitä myöten, kun hanke etenee.

Lisäksi puheenjohtaja ja opintovastaava osallistuvat laitoksen OKE-työryhmän kuukausittaisiin kokouksiin. Kokouksissa keskustellaan opetuksen kehittämisestä koko laitoksen laajuisesti. Kokousten lisäksi joka toinen vuosi järjestetään suurempi Lammin seminaari, jossa opiskelijat ja opettajat alustavat eri teemojen alla kulkevia keskusteluja. Lammin seminaari tullaan järjestämään 2016 ja opintovastaavamme sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita hallituslaisia tai oppiaineemme aktiivisia opiskelijoita tulee osallistumaan seminaariin ja edustamaan Putkinotkoa.

3.2 Suhteet työelämään
Putkinotkon työelämävastaava pitää huolen siitä, että Putkinotkon jäsenillä on mahdollisuus saada tietoa kirjallisuuden alan työllistymisvaihtoehdoista ja työelämän realiteeteista. Opiskelijoilla on myös oltava tilaisuus päästä harjoittelemaan työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä ja hyvässä ilmapiirissä.

Aiempina vuosina Putkinotko on järjestänyt suuren suosion saavuttaneita työelämätapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja vuonna 2016 työelämävastaava aikoo jatkaa perinnettä. Tänä vuonna järjestetään keväällä ja syksyllä vierailu johonkin oppiaineestamme valmistuneita mahdollisesti työllistävään työpaikkaan, esimerkiksi johonkin kustantamoon tai SKS:ään. Olemme perinteisesti tehneet työelämätapahtumissa paljon yhteistyötä yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestön Katharsiksen kanssa. Vierailut voisivat olla tällaisia hyviä yhteisprojekteja, kuten yhteistyönä toteutettu viime syksynä pidetty ja suurta suosiota saavuttanut vierailu Kirjailijaliittoon osoitti. Työelämävastaavamme on jo ollut yhteydessä Katharsiksen työelämävastaavaan ja yhteisen vierailun suunnittelu on aloitettu.

Aiomme myös tänä vuonna tehdä yhteistyötä TAKU ry:n (taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien akavalainen ammattijärjestö) kanssa ja mahdollisesti heidän avustuksellaan järjestää syksyllä jonkin opiskelijoitamme konkreettisesti hyödyntävän työelämätapahtuman, kuten viime vuonnakin pidetyn CV-klinikan. Lisäksi työelämävastaava käy säännöllisesti TAKUn ohjausryhmissä ja raportoi kuulumiset muulle hallitukselle.

Kevään työelämätapahtuma tulee olemaan yhden päivän kestävä opiskelijaseminaari, jonka suunnittelu on jo aloitettu. Työelämävastaava järjestää seminaarin yhteistyössä muutaman Putkinotkon aktiivijäsenen kanssa. Opiskelijaseminaarissa opiskelijat pääsevät puhumaan kandidaatintutkielmiensa ja gradujensa tutkimusaiheista ja tutustumaan akateemisen esitelmänpidon käytäntöihin. Samalla opiskelijat tulevat harjoitelleeksi kaikkialla työelämässä arvokkaita vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Opiskelijaseminaarista hyötyvät erityisesti tutkijanuralle suuntaavat, mutta myös muista työpoluista kiinnostuneet saavat sieltä paljon yleishyödyllisiä työelämän eväitä. Opiskelijaseminaari järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa ja tapahtuma oli jäseniemme joukossa aivan erityisen suosittu. Tänä vuonna aiomme ottaa oppia viime vuodesta ja mm. päiväksi on viime vuodesta viisastuneina valittu perjantai, jolloin myös viikonloppuisin työskentelevillä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

3.3 Kulttuuri
Putkinotko lisäsi kulttuurikäyntejään viime vuonna merkittävästi ja samaa linjaa aiotaan jatkaa. Tavoitteena on keskimäärin yksi kulttuurikäynti kuukaudessa, kun se aiemmin on ollut kaksi lukukaudessa. Tänä vuonna olemme ensimmäistä kertaa nimittäneet kahden kulttuurivastaavan lisäksi myös kaksi kulttuurivirkailijaa, joten odotettavissa on kulttuurivierailujen kannalta aktiivinen ja monipuolinen vuosi. Helmikuun lopulle on jo sovittuna yhteislähtö Humanistispeksiä katsomaan. Harrastuneisuus kulttuurin parissa on alamme kannalta tärkeää, joten Putkinotko panostaa kulttuuririentoihin mielellään. Tavoitteena on saada yhä useampi ainejärjestömme jäsen innostumaan yhteisistä kulttuurikäynneistä tarjoamalla tänä vuonna entistäkin monipuolisempia ja houkuttelevampia kulttuuriin tutustumisen muotoja; kulttuurin kokeminen juuri yhdessä on erittäin palkitsevaa ja siihen haluamme jäseniämme kovasti kannustaa. Suunnitteilla on aloittaa kevät toimeliaalla tavalla ja järjestää muutama ekskursio niin teatteriin kuin museoonkin.

Tänä vuonna suunnitelmissa on entistäkin laajempi ja monipuolisempi kulttuuritapahtumiin osallistumisen kirjo. Suunnitelmissa on järjestää yhteislähtöjä elokuviin, tanssitapahtumiin ja stand up -keikoille. Tänä vuonna aiomme myös ensimäistä kertaa osallistua yhteistuumin Ravintolapäiville sekä ottaa myös ruokakulttuurin esille uutena ja varmasti jäsenistöämme kiinnostavana ”matkakohteena”.

Konkreettisisia suunnitelmia keväälle ovat Helsinki Art Museumin Tove Jansson –näyttely, jonka mahdollista ilmaista tiistaisisäänpääsyä kulttuurivastaavat selvittelevät. Kokeilevamman taiteen puolella aiomme vierailla 2341 AD on audiovisuaalinen installaatioesityksessä, joka kuvaa mahdollisia apokalypsin jälkeisiä maailmoja äänen, videon, kuvan ja dramaturgian voimin. Kevään perinteisemmäksi teatterivierailuksi on suunniteltu huhtikuussa Aleksanterin teatterissa esitettävä Veijo Baltzarin kabareenäytelmää Synti.

Huhtikuussa Putkinotko ja Katharsis jatkavat myös viime vuonna henkiin heräteltyä yhteistyönä järjestettävää Putka-klubia. Kyseessä on rento keskustelutapahtuma, jonne kutsutaan ajankohtainen kirjailija, jota haastatellaan. Viime vuonna vieraanamme oli esikoiskirjailija Anu Kaaja, jonka Muodonmuuttoilmoitus on yksi viime vuoden Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaista. Tämän vuoden Putka-klubin järjestelyt on jo aloitettu ja olemme olleet yhteydessä Katharsiksen kulttuurivastaavaan. Viimevuotisen palautteen perusteella tulemme tällä kertaa valitsemaan kirjailijan, jonka teosta on hiukan helpommin saatavilla. Tarkoituksena on, että osallistujat lukevat teoksen ennen tapahtumaa, jotta keskustelu on mahdollisimman hedelmällistä.

Viime vuonna aloitimme uudestaan matalan kynnyksen kirjailtojen pitämisen. Tapahtumat ovat keränneet uskollisen kävijäjoukon ja houkutellut toimintaamme mukaan mm. sivuaineopiskelijoita ja sellaisia opiskelijoita, jotka eivät kovin aktiivisesti isomman luokan tapahtumissa käy. Kirjailloille on siis selkeästi tilausta ja pidämme tärkeänä sitä, että Putkinotko ottaa toiminnassaan huomioon myös jäsenet, jotka kaipaavat tällaista rauhallisempaa ja rennompaa ohjelmaa. Jokaisella illalla on oma teemansa, johon sopivan kirjan osallistujat tuovat tapaamiseen. Luonteeltaan rennossa tapaamisessa jokainen kertoo, miksi on valinnut kyseisen kirjan ja lukee otteita siitä. Vuoden ensimmäinen kirjailta pidetään maaliskuussa. Olemme havainneet, että raflaavat ja negatiiviset teemat vetävät paikalle enemmän porukkaa kuin positiiviset tai neutraalit. Tästä esimerkkinä mainittakoon viime vuonna suurta suosiota saavuttanut ”paska”kirjailta. Kirjailtoja on tarkoitus pitää säännöllisesti, myös kesällä puistossa piknikin äärellä.

Perinteisesti hiljaiseksi jääneeseen kesäkauteen aiotaan tänä vuonna panostaa ja tiedossa on useampikin (teemallinen) kesäpiknik. Tulemme järjestämään mahdollisimman erilaisia ja virkistäviä kulttuuriekskursioita ja haluammekin edistää kulttuurin erilaisiin muotoihin tutustumista opiskelijoiden keskuudessa. Putkinotko pyrkii tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisuuden osallistua mahdollisimman moniin tapahtumiin opiskelijaystävällisin hinnoin ja joitakin kalliimpia vierailuja Putkinotko tulee jäsenilleen osittain sponsoroimaan.

Loka- ja marraskuun vaihteessa Putkinotko perinteisesti järjestää yhdessä Katharsiksen kanssa RunoSoul-tapahtuman, esikoisrunoutta ja kevyttä musiikkia yhdistävän illan. Tapahtumassa esikoisrunoilijat esittävät runojaan ja kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen tutkijat ja opiskelijat esittävät niistä huomioitaan ja tulkintojaan sekä palkitsevat parhaan runoilijan. Runoilijoiden jälkeen lavalle astuu ajankohtainen kevyen musiikin bändi. Syksyllä 2013 Cafe Mascotissa järjestetty sadan hengen RunoSoul sai HYY:n tapahtumapalkinnon. Vuoden 2014 RunoSoulista saimme runsaasti palautetta henkilöiltä, jotka olivat järjestämässä ensimmäistä RunoSoulia 10 vuotta sitten. Palautteen perusteella siirryttiin tuottajamalliseen tapahtumanjärjestämiseen ja tämä havaittiin erittäin toimivaksi. Tuottajat olivat todella sitoutuneita tapahtuman toteuttamiseen ja ensimmäinen tuottajamallinen RunoSoul onnistui 2015 paremmin kuin vuosiin. Tänä vuonna jatkamme samalla, hyväksi havaitulla linjalla. Pyrimme nyt kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että viime vuoden tekijät ja uudet tuottajat tapaisivat ja perehdytys tehtäviin tapahtuisi mahdollisimman suoraan tuottajalta tuottajalle, jolloin edellisenä vuonna opitut asiat välittyisivät mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin.

Vuonna 2014 Putkinotko jakoi ensimmäistä kertaa menestyneesti Toisinkoinen-kirjapalkinnon. Palkinnon tarkoitus on antaa huomiota toisen kirjansa julkaisseille kirjailijoille, sillä mediassa esikoiskirjailijat ovat etusijalla ja kolmannen kirjan julkaisijoilla on jo vakinaisempi ura. Vuonna 2016 kolmatta kertaa järjestävä kirjallisuuspalkinnonkin voinee sanoa vakiinnuttaneensa asemansa Putkinotkon vuosittaisessa toiminnassa. Toisinkoisen ovat voittaneet 2014 Satu Taskinen romaanillaan Katedraali ja 2015 Laura Linsted romaanillaan Oneiron. Kilpailussa on kaunoproosan lisäksi arvosteltu myös toisina kirjoina julkaistua runoutta ja lastenkirjallisuutta. Loskagaalaan, jossa palkinto jaettiin, kutsuttiin opiskelijoiden lisäksi finaalikolmikko, kirjailijapuhuja (2014 Leena Parkkonen ja 2015 Juha Itkonen), kirjailijoiden kustannustoimittajia ja oppiaineemme henkilökuntaa. Loskagaala on samalla Putkinotkon vuosijuhla ja sinne kutsutaan tänäkin vuonna muiden kaupunkien kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajat. Loskagaala ja Toisinkoinen ovat nostaneet järjestömme profiilia ja herättäneet positiivista kiinnostusta ainejärjestöämme kohtaan kirjallisuuden alan ammattilaisten keskuudessa. Viime vuonna tapahtuma myytiin hetkessä loppuun ja esiinnyimme ehdokaskirjailijoiden kanssa Helsingin kirjamessuilla. Messuesiintymisemme sai huomiota mm. Helsingin Sanomilta.

Palkinnon saajan valitsee nykykirjallisuutta tunteva seitsenhenkinen opiskelijaraati ja Loskagaalan järjestää kolmihenkinen tuottajatiimi. Viime vuonna raadissamme oli mukana ruotsintaitaja, jotta suomenruotsalainen kirjallisuus voitiin ottaa täysipainoisesti valinnassa huomioon. Tähän pyrimme myös tänä vuonna.
Tapahtumaan järjestetään erillinen haku, jossa etsitään tapahtuman järjestämiseen motivoitunut raati ja tuottajatiimi. Raati valitsee itselleen puheenjohtajan ja tuottajatiimi päätuottajan. Parin vuoden aikana on havaittu, että tällainen hakumenettely on ollut toimiva, joten jatkamme samalla periaatteella myös tänä vuonna. RunoSoulin ja Toisinkoisen kanssa olemme viime vuosien hyvien kokemusten perusteella todenneetkin, että erillisiä hauilla tehtäviin olemme saaneet aktivoitua sellaisiakin jäseniä, jotka eivät muuten juurikaan osallistu Putkinotkon toimintaan. Tällöin hallituslaisten energia riittää muidenkin kulttuuritapahtumien kuin näiden kahden järjestämiseen, eikä kukaan jää liian suuren työtaakan alle.

3.4 Virkistystoiminta

3.4.1 Liikunta ja harrastustoiminta
Viime vuonna perustettu liikuntavastaavan toimi hallituksessamme jatkuu. Onnistuimme 2015 nostamaan taide- ja kulttuuritapahtumiemme rinnalle Putkinotkon tavoista poiketen myös liikunnallisia tapahtumia ja toteutimme mm. geokätköilyretkiä ja boulderointikokeiluja. Erityisesti fuksit lähtivät syksyllä innolla mukaan liikuntatoimintaamme ja tähän aiomme tulevaisuudessakin panostaa. Olemme saaneet positiivista palautetta liikunnan lisäämisestä toiminnassamme myös vanhemmilta opiskelijoilta. Tänä vuonna on tarkoituksena entisestään vahvistaa liikunnan asemaa ainejärjestömme toiminnassa ja kokeilla uusia lajeja.

Kevään pääliikuntatapahtuma tulee olemaan Naisten kymppi -juoksutapahtumaan osallistuminen, jonne aiomme rohkaista mukaan kokemattomampiakin liikkujia pitämään hauskaa yhdessä ainejärjestöporukalla. Ennen varsinaista tapahtumaa liikuntavastaava järjestää kevään mittaan Töölönlahden ympäristössä yhteisiä lenkkejä, joilla voi rennolla asenteella harjoitella Naisten kymppiä varten.

Suunnitelmissa vuonna 2016 on myös talvinen avantouintikokeilu, melonnan testaaminen, puistojooga, frisbeegolf ja kesäinen kävelyretki Seurasaareen. Kaiken uuden ohella aiomme hioa boulderointitaitojamme parempaan terään ja jatkaa geokätkösaaliimme kartuttamista. Viime vuonna teimme Lammassaareen keväisen kätköilyretken, johon tänä vuonna aiomme yhdistää myös piknikin ja toivomme että retkestä syntyisi hiljalleen uusi perinne ainejärjestöllemme. Jo aiemmin perinteeksi muodostuneeseen syksyn aloituspiknikkiin on suunnitteilla yhdistää mölkky- tai muu joukkuepelikilpailu yhteishengen luomiseksi.

Liikuntavastaava on tänäkin vuonna aloittanut hallituspestinsä hoitamisen järjestämällä yhteislähdön poikkitieteelliseen Laskiaisriehaan. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetystä Laskiaisriehan yhteislähdöstä aiotaan tehdä järjestöllemme keväinen perinne, sillä haluamme lisätä yhteistyötä muiden alojen opiskelijajärjestöjen kanssa.

Tänä vuonna liikuntavastaava ja kulttuurivastaavat ovat yhdessä suunnitelleet keväistä tai kesäistä vierailua Seikkailupuisto Zippyyn.

Luovan kirjoittamisen palautepaja kokoontuu kerran kuussa ja jatkaa toimintaansa myös kesän yli. Toiminnan tarkoituksena on antaa tapaamisiin osallistuville palautetta heidän kirjoittamistaan kaunokirjallisista teksteistä. Paja on pyörinyt vuodesta 2012. Se on saavuttanut keskuudestamme vankan vakiokävijäkunnan ja innostaa vuosittain myös uusia kirjoittajia kokeilemaan siipiään luovan kirjoittamisen saralla turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Palautepaja on erittäin oleellinen osa Putkinotkon harrastustoimintaa, sillä suuri osa jäsenistämme kirjoittaa vapaa-ajallaan.

3.4.2 Matkailu
Putkinotkon hallitukseen valittiin viime vuoden positiivisten kokemusten perusteella jälleen matkavastaava. Viime vuoden matkat olivat suosittuja ja saivat erinomaista palautetta, joten tänä vuonna niiden määrää aiotaan mahdollisuuksien mukaan lisätä. Viime vuoden tapaan järjestämme yhden pidemmän ulkomaanmatkan, ja sen lisäksi useampia kotimaan ekskursioita tai vaikkapa risteilyreissuja jäsenten toiveista riippuen. Kevään kohteeksi olemme alustavasti suunnitelleet Prahaa mielenkiintoisen kulttuurin sekä opiskelijaystävällisen hintatason vuoksi.

Matkoilla on huomattu olevan paitsi akateemista arvoa – museokäynnit ja kohdekaupunkien historiaan ja kulttuuriin tutustuminen ovat tarjonneet kaikille uutta opittavaa – myös suuri sosiaalinen merkitys, ja siksi ne halutaan ottaa osaksi Putkinotkon vuotuisia perinteitä. Matkat tarjoavat jäsenille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua paitsi uusiin kohteisiin, myös omiin järjestötovereihin entistä paremmin. Matkoja pyritään toteuttamaan monipuolisesti niin ulko- kuin kotimaankohteisiin, ja niiden kesto ja ohjelma suunnitellaan siten, ettei kenenkään mukaan mielivän lähdölle olisi esimerkiksi taloudellisia esteitä.

Matkavastaava ottaa päävastuun matkojen suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä, mutta jäsenistön kesken järjestetään kyselyjä kiinnostavista kohteista ja matkan ohjelma suunnitellaan aina yhteistyössä kaikkien lähtijöiden kanssa. Matkat ajoitetaan siten, että pidempi ulkomaanmatka on kevään lopussa, jolloin mahdollisimman moni on vapaa opiskelukiireistä, ja syksylle suunnitellaan pääasiassa lyhyempiä reissuja, jotta uusillakin opiskelijoilla olisi matala kynnys lähteä mukaan.

3.4.3 Juhlat ja illanvietot
Putkinotkon party managerit eli juhlavastaavat ovat aloittaneet vuoden 2016 vauhdikkaasti matalan kynnyksen bileillä, jotka olivat erityisen onnistuneet ja herättelivät ainejärjestötoimintaa mukavasti eloon. Putkinotkossa on perinteisesti järjestetty joka kuukausi illanvietto ilman sen kummempaa syytä. Tarkoituksena on tavata opiskelijatovereita rennoissa merkeissä ja naposteltavan äärellä. Vuonna 2014 kirjapalkinnon käyntiin polkaiseminen vei niin paljon energiaa, että näitä illanviettoja oli hieman vähemmän. Saimme asiasta niin paljon palautetta, että perustimme party managerin viran huolehtimaan siitä, että isot ja pienet tapahtumat pysyvät Putkinotkossa hyvässä tasapainossa. Tämä järjestely on koettu siinä määrin hyväksi, että vuonna 2016 juhlavastaavia on hallituksessamme kaksi.

Kevätlukukaudella suurin tapahtuma tulee olemaan Putkinotkon 20-vuotisvuosijuhlasitsit, joita juhlimme Humanistiklusterin Alina-salissa 9.3.2016. Sitsit ovat samalla Putkinotkon ensimmäiset viralliset vuosijuhlat ikinä. Loskagaala on kulkenut Putkinotkon vuosijuhlan nimellä, mutta koska tapahtuma keskittyy niin vahvasti kirjallisuuspalkinto Toisinkoisen ympärille, koemme tarvetta pitää nämä vuosijuhlasitsit aivan erikseen jo keväällä. Molemmat party managerit, kulttuurivastaavat ja virkailijat sekä joukko aktiivisia hallitukseen kuulumattomia putkinotkolaisia ovat jo ryhtyneet tehokkaasti toimeen, että vuosijuhlista tulisi mahdollisimman onnistuneet. Vuosijuhliin on kutsuttu puhujaksi kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Anna Hollsten, sekä vieraiksi koko muu henkilökunta.

Viime vuonna järjestimme ennen vappua haalaribileet yhdessä Katharsiksen kanssa ja tätä perinnettä on tarkoitus jatkaa. Aikomuksena on myös kevään aikana osallistua johonkin aproon viime vuoden positiivisten kokemusten kannustamana.

Huhtikuussa osallistumme perinteen mukaan Humanisticumin vappuetkoille, ja varaamme yhden klusterin huoneista yhdessä jonkun toisen humanistijärjestön kanssa. Myymme etkoilla haalarimerkkejämme ja isännöimme huoneessa soittamalla tunnelmaa nostattavaa musiikkia ja tarjoamalla naposteltavaa. Etkoilta lähdemme yhdessä muiden humanistien kanssa katsomaan Mantan lakitusta. Jatkamme vuonna 2014 alkanutta perinnettä, ja varaamme etukäteen jostakin ravintolasta pöydän, jotta päivällä alkanut juhlinta saa arvoisensa päätöksen. Halukkaat jatkavat Humanisticumin järjestämään Vappuallianssiin. Vappupäivänä ainejärjestö kokoontuu vappupiknikille Siulan, Katharsiksen tai molempien kanssa.

Kesällä ohjelmassa on aiemmin mainittujen puistokirjailtojen lisäksi perinteinen Putkinotkon piknikki Suomenlinnassa sekä elokuun lopulle sijoittuva lomaltapaluupiknik, jota olemme järjestäneet jo muutamia vuosia. Syksyn juhlat keskittyvät etenkin fuksien vastaanottoon ja joulukuussa juhlavastaavien tärkein tapahtuma ovat perinteikkäät pikkujoulumme, jossa fukseista koostuvat tiernahenkilöt esiintyvät. Paikalle kutsutaan myös oppiaineen henkilökunta.

3.4.4 Fuksien vastaanotto
Putkinotko järjestää vuonna 2016 fuksikuun, jonka idea on aktivoida koko ainejärjestön väki vastaanottamaan uudet opiskelijat erilaisten tapahtumien merkeissä. Fuksit halutaan heti eläväksi osaksi Putkinotkoa. Edistämme tätä kertomalla aktiivisesti hallitustoiminnasta ja yrittämällä jo varhaisessa vaiheessa kannustaa fukseja tutustumaan hallituksen toimintaan. Tuutorit vievät fuksit tutustumaan syksyllä yhteen Käkriäisen ja yhteen hallituksen kokoukseen, jotta he saisivat mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mitä järjestössämme käytännössä tapahtuu.

2015 jatkettiin perinnettä, että fuksit ja tuutorit tapasivat ensimmäistä kertaa jo ennen orientaatioviikkoa. Tämä on koettu järjestössämme todella hyväksi tavaksi rentouttaa uusia opiskelijoita muutenkin jännittävää orientaatioviikkoa varten. Viime vuonna fuksit myös tuotiin heti ensimmäiseltä tapaamiselta Putkinotkon kesäpiknikille, jolloin vapaamuotoinen tutustuminen ainejärjestötovereihin alkoi mahdollisimman pian, eikä kynnys uusien ja vanhempien opiskelijoiden välillä kasva liian suureksi. Putkinotko pyrkii jatkossakin panostamaan aktiivisesti siihen, että fukseilla olisi heti alkuun mahdollisimman tervetullut olo järjestössämme.

Viime vuonna perustettiin ensimmäistä kertaa tuutorivastaavan virka. Tuutorivastaavan tehtävä on välittää uusille tuutoreille tietoa siitä, miten asiat on viime vuonna hoidettu ja kertoa, mitä palautetta viime syksyn fuksit ovat tuutorien toiminnasta antaneet. Tämän vuoden tuutorivastaavana toimii luonnollisesti viime vuoden tuutori. Tuutorien jaksamista edistää myös se, että tänä vuonna Putkinotkolla tulee olemaan kolme tuutoria normaalin, vähän liian vähäisen kahden sijaan.

Syksyllä Putkinotko järjestää uusille opiskelijoille paljon tapahtumia, joista sopivat esimerkeiksi tutustumispiknik, hallitusilta, opintoneuvonta, Kallion kierros, perinteinen ekskursio Tavastian lauantaidiskoon sekä tietenkin fuksiaiset. Fuksiaisissa on teema, jota varioidaan pukeutumisessa, tarjoilussa, ohjelmassa ja rasteilla. Putkinotkossa fuksiaisiin ei kuulu minkäänlainen kiusaaminen tai nöyryytys, mikä otetaan tarkoin huomioon myös rastien suunnittelussa. Myös vanhemmat opiskelijat pukeutuvat teeman mukaan tästä syystä.

4 Järjestötoiminta

4.1 Yhdistyksen kokoukset ja hallitus
Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle kerran vuodessa vuosikokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, ja siitä tiedotetaan sähköpostilistalla. Yhdistys valitsee seuraavan hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään yksitoista jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille ja niistä tiedotetaan sähköpostilistoilla. Kokouksiin osallistuu hallituksen lisäksi joka kerta ainejärjestölehti Käkriäisen edustajia sekä aktiiveja ja muita kiinnostuneita.

Vuonna 2016 Putkinotko aikoo ottaa hallitustoiminnassa huomioon aikaisempaa paremmin hallituksen ryhmäytymisen. Uskomme, että hallituksen toiminta tehostuu, mikäli sen jäsenet tuntevat toisensa paremmin, eikä ainejärjestötoiminta käy pelkästä työstä vaan otetaan huomioon, ettei hyvä yhteishenki ja ryhmädynamiikka synny itsestään vaan asiaan on omalla toiminnalla aktiivisesti mahdollista vaikuttaa. Tämä on erityisen tärkeää tänä vuonna, sillä hallitukseemme kuuluu opiskelijoita monelta vuosikurssilta. Hallitus kokoontuu tänä vuonna noin kerran kuussa viettämään vapaamuotoisesti iltaa jonkun hallituksen jäsenen luokse. Näihin kokoontumisiin ei ole tarkoitus käyttää yhdistyksen varoja vaan toimimme nyyttäriperiaatteella.

Kokoonnumme kevään lopulla jo muutamina vuosina pidettyyn Hallituksen kevätkivaan, jossa hallitustoiminnasta on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella toiminnasta rakentavassa hengessä. Tämän lisäksi vuoden päätteeksi uusi ja vanha hallitus menevät yhdessä syömään ja vaihtamaan kuulumisia. Näitä kahta tapahtumaa Putkinotko sponsoroi pienellä summalla.

4.2 Jäsenistö
Putkinotkolle perustettiin vuonna 2006 jäsenrekisteri. Jäsenten laskenta aloitettiin silloin nollasta. Vuosikokouksessa 2015 luovuimme jäsenmaksusta, sillä uskomme sen madaltavan kynnystä liittyä jäseneksemme. Jäseniä voivat olla kaikki kotimaista kirjallisuutta pää- tai sivuaineenaan opiskelevat. Jäsenrekisterin päivittäminen jatkuu, tällä hetkellä rekisterissä on 166 jäsentä. Vuonna 2016 uusia jäseniä houkutellaan esittäytymällä oppiaineen fukseille syyslukukauden alussa sekä toimimalla yhteistyössä tuutoreiden kanssa. Lisäksi teemailtojen ja sitsien avulla houkutellaan mukaan niitä kirjallisuudenopiskelijoita, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet järjestön toimintaan.

4.3 Järjestölehti Käkriäinen
Putkinotko ry:n ainejärjestölehti Käkriäinen tulee vuonna 2016 jatkamaan samalla tasokkaalla ja kunnianhimoisella linjalla, jonka tiimoilta lehteä on viime vuosina tehty. Käkriäinen tulee viime vuosien tapaan ilmestymään neljä kertaa vuodessa noin 30-sivun suuruisena. Lehti on luettavissa myös verkkosivuillamme. Lehteen ovat lämpimästi tervetulleita kirjoittamaan kaikki ainejärjestömme jäsenet. Lehdessä tullaan julkaisemaan monenlaisia tekstejä: esseitä, kaunokirjallisuutta, kritiikkejä ja kolumneja. Lehden painopiste on kirjallisuudessa ja kulttuurissa, mutta tänä vuonna lehteen otetaan mukaan myös yhteiskunnallista näkökulmaa.

Kutakin Käkriäisen numeroa varten järjestetään lehtikokous, jossa tulevaa lehteä ideoidaan yhdessä. Lehtikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, jonne kaikki ainejärjestömme jäsenet ovat tervetulleita. Käkriäisen ydintiimissä vaikuttavat kaksi päätoimittajaa, toimitussihteeri ja taittaja, jotka tekevät kiinteää yhteistyötä läpi lehtikauden. Tähtäämme tiimityön voimin raikkaaseen, puhuttelevaan ja kauniiseen lehteen. Lehti on saanut HYY:ltä painotukea ja hakee sitä myös tänä vuonna.
Viime vuonna aloitettiin pitämään Käkriäisen julkaisuillanistujaisia, joita on neljä kertaa vuodessa aina lehden ilmestyessä. Käkriäinen on korkeatasoinen ja alallamme arvostettu lehti, jolle haluamme julkaisujuhlilla tuoda lisänäkyvyyttä. Juhlat ovat vakiinnuttaneet asemansa Putkinotkon toiminnassa ja niitä aiotaan jatkaa myös tänä vuonna.

5 Varainhankinta

Järjestölehti Käkriäisen painokuluja pyritään osittain kattamaan mainostuloilla. Vuonna 2015 Käkriäinen sai mainostuloja 650 euroa. Toimitussihteeri pyrkii myös etsimään joka numeroon uusia mainostajia. Virkistystoiminnan tuloja tuovat bileiden ja muiden tapahtumien pääsylipputulot. Tapahtumien toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien mukaan avustuksia, esimerkiksi RunoSoulille haetaan tukea kustantamoilta ja Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitokselta sekä Taiteiden tutkimuksen laitokselta. RunoSoul ja Toisinkoinen aikovat tänä vuonna rahoittaa toimintaansa entistä enemmän hankkimalla sponsoreita. Yhdistys anoo toiminta-avustusta ja lehtitukea HYY:ltä, jonka alaisuudessa se toimii.